Homepage -CUAS

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Association of The Council of University Presidents of Thailand

Homepage -CUAS
 
 
   

Homepage -CUAS

การจดทะเบียนสมาคม

การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตามทะเบียนเลขที่ 
จ.๔๗๙๙/๒๕๕๒  มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒  โดยมีรายชื่อคณะผู้ก่อตั้ง ดังนี้
๑. นายมณฑล สงวนเสริมศรี                 นายกสมาคม     
๒. นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล                 อุปนายก 
๓. นายสุรพล นิติไกรพจน์                    กรรมการและปฏิคม 
๔. นางรำไพ  สิริมนกุล                        กรรมการและนายทะเบียน 
๕. นายหริรักษ์  สูตะบุตร                     กรรมการและประชาสัมพันธ์
๖. นายสุมนต์  สกลไชย                      กรรมการและเหรัญญิก 
๗. นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์               กรรมการและเลขานุการ

เครื่องหมายสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

1.  เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ และการประสานงานเรื่องทางการศึกษา
2.  เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมอบหมาย
3.  เป็นศูนย์กลางในการจัดการรับเข้านักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยที่สมัครใจรับบริการ
4.  การจัดฝึกอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาและการจัดการอุดมศึกษา
5.  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและคุณภาพของมหาวิทยาลัย
6.  การค้นคว้าศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการอุดมศึกษาไทย
7.  แสวงหาความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาของไทย

Go to top

Homepage -CUAS

 

สำนักงานเลขานุการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155, 0-2354-5156
E-mail : admissions@cupt.net

Copyright 2016 โดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)