สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

www.aupt.or.th ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า
บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน
ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์
ทางการค้า หรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น
โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก www.aupt.or.th เราจะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 13   

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5150  โทรสาร. 0-2354-5157