Homepage -CUAS

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Association of The Council of University Presidents of Thailand

Homepage -CUAS
 
 
   

Homepage -CUAS

การประชุมใหญ่ สอท.

การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด ดังนี้
1. ประชุมใหญ่สามัญ
2. ประชุมใหญ่วิสามัญ

หลักการประชุมสมาคม
1. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละหนึ่งครั้ง
2. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือ เกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิก ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
3. การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิก ได้ทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และประกาศแจ้งกำหนดนัดประชุมไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนถึงกำหนด การประชุมใหญ่
4. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    4.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
    4.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
    4.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกำหนดวาระ (ถ้ามี)
    4.4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
    4.5 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
5. ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน สิบสี่วัน  นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรกสำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้  ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็น จำนวนเท่าใดก็ให้ถือ ว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่  ให้ถือว่าเป็นการประชุมเป็นอันยกเลิก
6. การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่  ถ้าข้อบังคับได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
7. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม  ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งกรรมการ ที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

Go to top

Homepage -CUAS

 

สำนักงานเลขานุการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155, 0-2354-5156
E-mail : admissions@cupt.net

Copyright 2016 โดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)