Homepage -CUAS

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Association of The Council of University Presidents of Thailand

Homepage -CUAS
 
 
   

Homepage -CUAS

หน้าที่คณะกรรมการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

  

ตำแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมเรียกว่า “คณะกรรมการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” เรียกว่า กก.สมาคม ทปอ.  ประกอบด้วย
1. นายกสมาคม   ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการ ติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
2. อุปนายก  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคม  ไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตาม ลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำแทน
3. เลขานุการ   ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
4. เหรัญญิก    มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีอ รายรับ  รายจ่าย  บัญชีงบดุลของสมาคม  และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
5. ปฏิคม  มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม  เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม  และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
6. นายทะเบียน   มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิก ในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
7. ประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคล โดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
8. กรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นแต่ถ้า คณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่า เป็นกรรมการกล
                     ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและอุปนายก ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ข้อ 6.1 (ก)ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมหรืออุปนายกพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งกรรมการสมาคม

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม
1. มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
2. มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
3. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
4. มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
5. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
6. มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
7. มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
8. มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวนหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญขึ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
9. มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
10.จัดทำบัญชีการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
11.มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

Go to top

Homepage -CUAS

 

สำนักงานเลขานุการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155, 0-2354-5156
E-mail : admissions@cupt.net

Copyright 2016 โดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)