Homepage -CUAS

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Association of The Council of University Presidents of Thailand

Homepage -CUAS
 
 
   

Homepage -CUAS
 

 
ข้อมูล Admissions 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์เข้า Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการดำเนินการคิดคำนวณ GPAX และการรับรองวุฒิของผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ

ใบแทรก ระเบียบการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 | สำรอง SV1 | สำรอง SV2

ดาวน์โหลด โปรแกรมคำนวณคะแนนการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 | สำรอง SV1

คำอธิบาย โปรแกรมคำนวณคะแนนการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

แผนพับองค์ประกอบ และค่าร้อยละ Admissions 2560

 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)

เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System : CUAS)

ค้นหารหัสโรงเรียน

แผ่นพับองค์ประกอบ และค่าร้อยละ Admissions 2560

แผนผังการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Admissions กลาง

การคิดคะแนนในการคัดเลือกฯ

 
ข้อมูล Admissions ย้อนหลัง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ร่วมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลคะแนนสอบ A-NET และวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2549-2551

ข้อมูลผลย้อนหลังปีอื่นๆ

 
ข้อมูลสถิติ Admissions

 

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560 (pdf)

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2559 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2559 (pdf)

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2558 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2558 (pdf)

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2557 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2557 (pdf)

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 (pdf)

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2555 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2555 (pdf)

สถิติเปรียบเทียบคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ระหว่างปีการศึกษา 2554-2557

 

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2560

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2559

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2558

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2557

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2556

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลสถิตย้อนหลังปีอื่นๆ

 


Homepage -CUAS

 

สำนักงานเลขานุการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155, 0-2354-5156
E-mail : admissions@cupt.net

Copyright 2016 โดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

 


Last Update : 19-05-2017