Homepage -CUAS

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Association of The Council of University Presidents of Thailand

Homepage -CUAS
 
 
   

Homepage -CUAS
 

 
ข้อมูล Admissions 2560

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

แผนพับองค์ประกอบ และค่าร้อยละ Admissions 2560

 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)

เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System : CUAS)

ค้นหารหัสโรงเรียน

แผนพับองค์ประกอบ และค่าร้อยละ Admissions 2560

แผนผังการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Admissions กลาง

การคิดคะแนนในการคัดเลือกฯ

 
ข้อมูล Admissions ย้อนหลัง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ร่วมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ประจำปีการศึกษา 2559

ค้นหาเลขที่สมัครของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ใบแทรก 3 หนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ใบแทรก 2 หนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ใบแทรก 1 หนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดหนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (.pdf)

ดาวน์โหลดหนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (.rar)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ศูนย์มหาวิทยาลัยที่จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลคะแนนสอบ A-NET และวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2549-2551

ข้อมูลผลย้อนหลังปีอื่นๆ

 
ข้อมูลสถิติ Admissions

 

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2559 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2559 (pdf)

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2558 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2558 (pdf)

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2557 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2557 (pdf)

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 (pdf)

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2555 สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2555 (pdf)

สถิติเปรียบเทียบคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ระหว่างปีการศึกษา 2554-2557

 

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2559

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2558

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2557

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2556

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามลำดับการเลือกคณะ ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลสถิตย้อนหลังปีอื่นๆ

 


Homepage -CUAS

 

สำนักงานเลขานุการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155, 0-2354-5156
E-mail address : contact@aupt.or.th

Copyright 2016 โดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

 

Free Hit Counter
Free Hit Counter